Relacja z I Forum Animatorów Kultury Powiatu Lipskiego

I Forum Animatorów Kultury Powiatu Lipskiego, które odbyło się 22 listopada 2017 r. było okazją prowadzenia rzecznictwa w imieniu innych: mieszkańców, sąsiadów, seniorów, młodzieży ale też idei: ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju animacji kulturalnej, rozwoju lokalnej marki, dbania o tradycję i patriotyzm lokalny tak dziś przecież dostrzegany lub też modny. A wszystko to po to, aby budować poparcie dla ważnej sprawy społecznej.

Spotkanie animatorów kultury powiatu lipskiego było wspólną inicjatywą Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie, wójta Gminy Rzeczniów pana Karola Burka oraz Starosty Powiatu Lipskiego pana Romana Ochyńskiego. Uczestników Forum przywitali; dyrektor GiPBP – Krystyna Wojtowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Rzeczniów pani Barbara Gębusia oraz naczelnik Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pan Jerzy Pasek.

W programie I Forum znalazły się wykłady eksperckie. Pierwszy z nich wygłosiła dr Justyna Laskowska – Otwinowska- kierownik Działu Etnografii Polski i Europy w Warszawie pt „Animacja kulturalna na polskiej wsi na tle ruchu animacyjnego na świecie”. Wykład ten był swoistym przeglądem tworzenia się ruchu animacyjnego wywodzącego się ze świata artystycznego, a „przeszczepionego” na grunt środowisk lokalnych z prostej potrzeby uczestnictwa w kulturze każdego kto tego potrzebuje.

Na specjalne życzenie środowiska bibliotekarzy w programie forum znalazła się prezentacja Zbigniewa Trysińskiego pt. Aktywność- bierność w kulturze nasz wybór. Biblioteki publiczne, szkolne i pedagogiczne- sieć współpracy, która okazała się trafnym podsumowaniem licznie podejmowanych inicjatyw w sferze kultury przez bibliotekarzy wszystkich rodzajów bibliotek na rzecz środowiska lokalnego.

Próbą diagnozy potrzeb oraz możliwości były warsztaty dla wszystkich uczestników forum pt.: Kultura lokalna potrzeby i wyzwania moderowane przez panią Monikę Makowiecką.

Ponadto w programie znalazły się przykłady dobrych praktyk zaprezentowane przez Stanisławę i Zdzisława Furmanów z gminy Chotcza. Prezentacja ta była przykładem udanego dokumentowania tradycji i obrzędów lokalnych przy pomocy nagrań filmowych udostępnianych później w Internecie.

Kolejna prezentacja dotyczyła poczynań Stowarzyszenia Przyjaciół Solca nad Wisłą oraz m.in. realizowanych zadań w Roku Wisły. Pan Jacek Witkowski podkreślił szeroką możliwość łączenia różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Ponadto stwierdzał, że każde podjęte wyzwania w sferze kultury należy kontynuować nawet mimo dostrzeganych problemów, ponieważ raz wpisane w kalendarz imprez kulturalnych „zakorzenia ” się w świadomości uczestników zarówno miejscowych jak i przyjezdnych.

Ponadto o swoich realizacjach kulturalnych opowiedzieli przedstawiciele dwóch grup nieformalnych z Rzeczniowa – Pani Katarzyna Agnieszka Prokop Kubik oraz Marzena Wójcik ( Pracownia Dobrych Pomysłów) o zrealizowanym projekcie „Kultura nie tylko w jogurcie” oraz Witold Pastuszka i Jacek Piątek ( Inspiracje)- o projekcie Wiejskich Klubów Tańca i reaktywowaniu muzyki ludowej tańczonej na dechach.

Określono także szanse i wyzwania dla lokalnej kultury, m.in .

 Zauważenie lokalnych twórców (młodzież, dorośli, seniorzy), poprzez wspólne projekty międzypokoleniowe, promowanie młodego pokolenia,kulturę ludową i kulturę wysoką (utrwalenie w formie płyty, klipu, itp.).

Łączenie współpracy instytucji samorządowych (Gminy, Powiat), poprzez: projekt o zasięgu powiatowym, szukanie funduszy,  wsparcie z  LGD ( zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych (czerwiec – sierpień), promocję!!!

 Współpraca między instytucjami tego samego szczebla, poprzez: wspólne warsztaty, pracę nad projektem.

 Wyszukiwanie twórców, talentów w sołectwach.

 Tworzenie sieci współpracy przez organizacje pozarządowe, stworzenie grupy wsparcia środowiska pozarządowego, promocja inicjatyw.

 Znalezienie odbiorców wydarzeń kulturalnych – problem: brak zaplecza również osobowego.

 Nadal widoczne zainteresowanie młodych.

 Wymiana doświadczeń.

Przeprowadzone przez Monikę Makowiecką warsztaty dały odpowiedź na pytanie „do czego potrzebne jest nam Forum Animatorów Kultury w Powiecie Lipskim?”. M.in. do :

 pozyskania wiedzy o tym kim jest animator? (KOSMITA, pozytywnie zakręcony).

 poznania się i integracji lokalnych animatorów,

 wymiany pomysłów,

 zdobywania nowych doświadczeń i korzystania z dotychczasowych,

 rozpoznania potrzeb środowiska,

 zdefiniowania odbiorców i określenia dostosowanej do nich oferty,

 powrotu do korzeni,

 udział daje możliwość rozwoju osobistego,

 zagospodarowania wolnego czasu podczas różnych działań,

 pożądany jest udział w forum różnych grup wiekowych, szczególnie młodzieży,

 prezentacja dorobku jest szansą na promocję – wykorzystywanie nowych technologii,

 wzrost i otwartość na potrzeby kultury lokalnej,

 poszerzenia o nowe możliwości finansowania kultury. Podczas warsztatu uczestnicy dokonali próby analizy stanu lokalnej kultury oraz możliwości rozwoju tego sektora. Efekty pracy podgrup wskazują na istnienie bardzo dużego i różnorodnego potencjału kultury lokalnej. Jednocześnie problemy, które wybrzmiały wskazują na istnienie potrzeby i sieciowania środowiska kultury. Sprzyjającym zjawiskiem jest otwartość uczestników na dialog, dzielenie się doświadczeniem, wymianę pomysłów, planowanie działań poprzez aktywne uczestniczenie w warsztatowych formach zajęć.

Jako kontynuację zapoczątkowanych podczas forum działań rekomenduje się:

 organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach ludzi kultury i otwarty dialog,

 poznanie się, realizowanych zadań i integrację osób działających w kulturze z sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych,

 współtworzenie oferty kulturalnej w sposób partycypacyjny, włączanie w procesy planowania odbiorców oferty, szczególnie młodzież,

 stałą wymianę doświadczeń i informacji,

 budowane sieci współpracy i partnerstwa projektowego,

 wykorzystywanie potencjału kulturotwórczego do ożywiania społeczności lokalnych, w szczególności wiejskich, obiektów, np. remizo-świetlic, tworzenie miejsc aktywności lokalnej w niewykorzystanych lokalach przy zagospodarowaniu potencjału lokalnych społeczności, w szczególności lokalnych animatorów, ludzi z pasją,

 promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem kultury,

 wspólne świętowanie sukcesów i docenianie ludzi kultury,

 tworzenie/rozwój sieci animatorów kultury,

 różnicowanie źródeł finansowania kultury, włączenie biznesu, prowadzenie współpracy w pozyskiwaniu środków z funduszy krajowych i UE.

Uczestnikom I Forum Animatorów Kultury Powiatu Lipskiego podziękował wójt Gminy Rzeczniów pan Karol Burek, podkreślając ważną rolę wszystkich, którzy pragną ożwywiać lokalne środowidka poprzez działania w sferze kultury.  Kolejne II Forum odbędzie się za rok także w gminie Rzeczniów

Organizatorzy składają podziękowanie dla Wszystkich uczestników I Forum  oraz dyrektorowi Zespołu Szkół w Rzeczniowie – panu Zbigniewowi Koryckiemu za pomoc okazaną przy realizacji tego zadania.

W tekście wykorzystano opracowanie przygotowane przez p. Monikę Makowiecką- Edukacja Aktywna -CAL,

23 listopada 2017r.