W 1947 r. na wniosek przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej postanowiono uruchomić bibliotekę na terenie gminy Rzeczniów. Jednocześnie postanowiono „zaangażować bibliotekarza, osobę inteligentną, wyrobioną społecznie i orientującą się w tym kierunku”. Faktycznie otwarcie placówki nastąpiło 8 maja 1947 r. W chwili założenia biblioteka posiadała 80 woluminów- darów od miejscowego społeczeństwa. W ciągu blisko dwóch lat nastąpił wyraźny rozwój placówki, co przejawiało się większą liczbą woluminów, punktów bibliotecznych i czytelników. Na koniec 1949 r. biblioteka posiadała 1357 woluminów i dwa punkty biblioteczne przy szkołach w Pasztowej Woli i Grabowcu. Dwa lata później księgozbiór wzrósł do 2196 woluminów, przy szkołach działało sześć punktów bibliotecznych, a na terenie gminy zarejestrowanych było 694 czytelników.

W 1955 roku w wyniku zmian administracyjnych kraju utworzono na obszarze gminy trzy gromady: Rzeczniów, Grabowiec i Pasztowa Wola. W nowopowstałych gromadach założono nowe biblioteki, wyposażając je w część księgozbioru biblioteki macierzystej. Od 1969 roku biblioteka w Rzeczniowie – po opuszczeniu zbyt ciasnego lokalu w szkole – była przenoszona kilkakrotnie. W 1974 roku na potrzeby placówki wydzierżawiono piętro prywatnego budynku. Tam biblioteka pozostała przez 18 lat.

Kolejny podział administracyjny kraju (w 1972 r.) doprowadził do likwidacji gromad. Od 1 stycznia następnego roku rzeczniowska placówka zaczęła pełnić funkcje biblioteki gminnej, a biblioteki gromadzkie w Grabowcu i Pasztowej Woli stały się jej filiami. Od tej chwili bezpośredni nadzór nad GBP w Rzeczniowie miała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Radomiu, a następnie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży. Lata 90-te to czas przejęcia zarządzania terenem przez samorządy lokalne. W 1992 roku nastąpiły zmiany lokalowe i kadrowe. Dzięki staraniom wójta gminy GBP została przeniesiona do nowego budynku Urzędu Gminy.Otrzymała tu trzy pomieszczenia oraz możliwość korzystania z sali konferencyjnej, w której organizowano wystawy i imprezy czytelnicze dla mieszkańców gminy.

Rok 1996 przyniósł kolejne zmiany, jak dotąd ostatnie, w życiu biblioteki. Rada Gminy dokonała bowiem połączenia GBP z biblioteką Publicznej Szkoły Podstawowej. Siedzibą nowej placówki, której nazwa brzmi: Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna (GBP-Sz), stał się budynek tejże szkoły. W budynku tym znajduje się do chwili obecnej. Zajmuje trzy pomieszczenia, na które składa się: wypożyczalnia ogólna, czytelnia, kawiarenka internetowa

Zmiany te nie przesłoniły najważniejszej funkcji biblioteki – pracy z książką i czytelnikiem. Przez wiele lat swej działalności ugruntowała swoją pozycję w środowisku, organizując wiele imprez czytelniczych i kulturalnych.

Nie sposób jednak wymienić wszystkich imprez, obchodów i spotkań, które odbyły się na przestrzeni 55-letniej działalności biblioteki. Jedno jest pewne: placówka w tym środowisku dobrze spełniała dwie funkcje – wypożyczalni książek i ośrodka szerzącego kulturę na wsi. Wykorzystywała w tym celu również nowe zdobycze techniki: od 1992 r. działa przy bibliotece wypożyczalnia kaset video, można także obejrzeć film na miejscu, zakupiono dla dzieci i młodzieży komputer wykorzystywany do gier, od września 1994r. GBP zorganizowała kurs języka niemieckiego i ognisko muzyczne; w chwili obecnej biblioteka posiada dwa komputery, dlatego też została otwarta kawiarenka internetowa. Jako, że biblioteka jest również placówką oświatową, prowadzone są częściej lekcje i przysposobienie biblioteczne dla wszystkich uczniów.

W ciągu ostatnich lat udało się przede wszystkim skomputeryzować bibliotekę. Stało się to przy udziale środków finansowych uzyskanych z samorządu oraz środków pozyskanych z Fundacji OSI w Budapeszcie .

Z Biblioteki Narodowej w Warszawie udało nam się bezpłatnie uzyskać program biblioteczny MAK , na którym pracujemy od roku 2001, wprowadzając do bazy księgozbiór biblioteki- wprowadzono już około 2000 jednostek. W 2002 roku we wszystkich trzech placówkach przeprowadzone zostały duże selekcje księgozbioru nieaktualnego treściowo.

Gminna Biblioteka Publiczno – Szkolna w Rzeczniowie uzyskała status instytucji kultury na podstawie Uchwały Nr XXIII/83/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie utworzenie instytucji kultury oraz Uchwały Nr XXXIII/84/04 z dn. 29 grudnia 2004r. w sprawie nadania Statutu GBP-Sz.

Działalność kulturalno- oświatowa bibliotek

Możemy poszczycić się udanymi cyklicznymi akcjami kulturalnymi. Zaliczyć do nich można:

Promocję regionalnych twórców – w „Galerii Regionalnych Twórców” (biblioteka prezentowała twórczość W. Gruszczyńskiego, Z. Jeruzala, S. Pastuszki, W.  Balcerowskiego, a w 2002r. Sławomira Kosińskiego z Lipska i Łukasza Sypuły z Wólki Modrzejowej).

Festyn na Pożegnanie Lata- coroczne imprezy masowe dla mieszkańców gminy Rzeczniów, promujące szeroko rozumianą kultur zaczynając od regionalizmu( konkursy na wieńce dożynkowe) kończąc na prezentowaniu dobrej rozrywki poprzez występy zespołów muzycznych i kabaretów.

Biblioteka zorganizowała również kilka dużych konkursów gminnych, w których mogli wziąć udział uczniowie ze wszystkich szkół z naszej gminy. Wymienić tu trzeba konkursy:

„Promujemy swój region”,„Nie zabijaj samego siebie „- konkurs propagujący tematykę antyalkoholową,„Przez sport do zdrowia” konkurs plastyczny z okazji 25 – lecia LZS na terenie gminy Rzeczniów,„Czytam, bo lubię”- konkurs propagujący głośne czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji głośnego czytania – „Cała Polska czyta dzieciom”.

GBP-Sz starała się pozyskiwać środki z zewnątrz. Sukcesem biblioteki było :przyznanie naszej wiejskiej placówce środków na realizację projektu „Biblioteka otwartych drzwi- czyli widzieć inaczej”- na działalność wzbogacającą usługi biblioteczne -(2191 USD). Środki te przyznawała Fundacja OSI z Budapesztu. Dzięki uzyskanym środkom z tego projektu oraz środkom z budżetu gminy (1:1) biblioteka mogła zakupić drugi komputer, otworzyć „Kawiarenkę internetową”, zorganizować wakacyjny plener malarski oraz warsztaty z pedagogiki zabawy.

Praca placówki nie ogranicza się tylko do gromadzenia, opracowania i udostępniania księgozbioru. Prowadzimy różne działania pozaszkolne dla czytelników .Co roku biblioteka organizuje zajęcia –„ Ferie w bibliotece”.

Dzieci mogą jak zwykle obejrzeć dobry film na wideo, przeprowadzane są zajęcia plastyczne i literackie.

Biblioteka corocznie przeprowadza zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjum. Biblioteka opracowała i wydała dwa informatory o gminie Rzeczniów, wydaje również „Kurier Gminny” . Staramy się w różny sposób promować naszą gminę na zewnątrz.

Zespół „Rzeczniowiacy” przygotowany przez Marzenę Wójcik i Bożenę Giemza wziął udział w VIII Przeglądzie Twórczości Nieprofesjonalnej Lipsko 2002. Dzieci otrzymały wyróżnienie.

W 2002 roku udało się GBP-Sz pozyskać środki z Fundacji Wspomagania Wsi (2075zł) na przeprowadzenie II Wakacyjnego Pleneru Malarskiego. Wzięło w nim udział 25 osób. Prace wykonane podczas dwóch dni pleneru (Rzeczniów, Solec n. Wisłą) prezentowane były na wystawie w bibliotece.

Rok 2006

Gminnej Bibliotece Publiczno- Szkolnej w wyniku podpisanego Porozumienia w dniu 17 listopada 2006 roku pomiędzy starostą Powiatu Lipskiego Panem Romanem Ochyńskim a Wójtem Gminy Rzeczniów Panem Romanem Borkiem powierzono do realizacj zadania powiatowej biblioteki publicznej. Zmieniono nazwę placówki na Gminną i Powiatową Bibliotekę Publiczną

Placówka i jej dwie filie (w Grabowcu i Pasztowej Woli) liczą 39.002 woluminów, korzysta z nich 1102 czytelników, w 2006 roku biblioteki udostępniły 23 464 woluminy .

Najczęściej z księgozbiorów naszych bibliotek korzystają dzieci i młodzież ucząca się na wszystkich poziomach kształcenia(591 osoby). Obsługujemy 114 studentów różnych kierunków oraz czytelników dorosłych kształcących się w technikach zaocznych. Obserwujemy zwiększoną liczbę zapytań o książki z takich dziedzin wiedzy: rolnictwo, agroturystyka, ekonomia, psychologia, informatyka, zarządzanie, przedsiębiorczość, biurowość pytają o nie młodzi rolnicy dokształcający się w szkołach średnich dla dorosłych, którzy chcą skorzystać z kredytów unijnych dla rolników.

Obserwujemy również duże zainteresowanie korzystaniem z Internetu w ramach Czytelni Internetowej Ikonk@. Użytkownicy mają do dyspozycji 4 komputery. 1328 osób skorzystało z informacji drogą elektroniczną.