Czytelnie Internetowe IKONKA


 

 

Czym jest IKONKA?( źródło: www.mswia.gov.pl)

Program IKONKA polega na uruchamianiu punktów powszechnego dostępu do Internetu (tzw. PIAP – Public Internet Access Point) w bibliotekach publicznych wszystkich gmin województwa. Punkty te nazywane są "czytelniami Internetowymi".Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w ramach nowo powstających Czytelni Internetowych, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizującej jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006.W ramach Programu „IKONKA” Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wyposaża biblioteki w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zapewnia bibliotekarzom podstawowe szkolenia w zakresie wykorzystywania zasobów Internetu. Każda czytelnia internetowa otrzymuje bezpłatnie 3 komputery PC wyposażone w system operacyjny , pakiet biurowy i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu WI-FI umożliwiający łączenie z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie czytelni.

Wyposażenie bibliotek publicznych w Czytelnie Internetowe daje szansę na zmianę oblicza biblioteki publicznej oraz na przywrócenie bibliotekom ich pierwotnej, oświeceniowej roli - miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją i postępem. Uruchamianie nowych czytelni internetowych w ramach programu IKONKA, zwłaszcza w małych miejscowościach i na terenach wiejskich - gdzie dostęp do sieci Internet jest w dużym stopniu ograniczony - otwiera społeczności lokalnej możliwości dotarcia do wiedzy często dotychczas niedostępnej. Dzięki programowi tysiące młodych ludzi otrzymało szansę skorzystania z zasobów edukacyjnych sieci Internet, dotarcia zarówno do zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej jak również innych cennych źródeł wiedzy i informacji. Realizacja programu IKONKA sprzyja budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz wyrównywaniu szans Polaków w dostępie do wiadomości oferowanych przez sieć Internet.

   

Program IKONKA w Powiecie Lipskim

Dostępne czytelnie internetowe istnieją przy:

·        Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie

·        Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennie

·        Miejskiej i Gminnej Bibliotece w Lipsku

·        Gminnej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rzeczniowie

Już w grudniu dostępne będą w:

·        Gminnej Bibliotece w Chotczy

·        Gminnej Bibliotece Publicznej w Solcu nad Wisłą

·        Filii Bibliotecznej w Wielgim.

 

Regulamin Czytelni Internetowej IKONK@

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych 
   i informacyjnych.

 2. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.
  W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba (w wyjątkowych przypadkach 2 osoby).

 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.

 4. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu plików bez zgody bibliotekarza.

 5. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy  w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

 6. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym. Może przy tym skorzystać z pomocy bibliotekarza

 7. W czytelni można sprawdzić pocztę elektroniczną korzystając z formularzy na stronach WWW. Jednocześnie obowiązuje zakaz korzystania z innych programów i usług służących komunikacji.

 8. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru oraz atramentu do drukarki według odrębnego cennika.

 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

 10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 11. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w drugim pomieszczeniu na wieszaku, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

 12. Po zapoznaniu się z regulaminem, użytkownik podaje obsługującemu go bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska oraz wpisuje się do księgi, akceptując tym samym regulamin.

 13. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika i zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego przez okres wskazany przez bibliotekarza.