PLAN PRACY
na rok 2008GROMADZENIE I OPRACOWANIE KSIĘGOZBIORU

W planie finansowym na zakup nowości wydawniczych zabezpieczona została kwota 9.500 zł. pieniądze te zostaną przeznaczone na kupno książek do wszystkich bibliotek(GiPBP, Filia w Grabowcu, Filia w Pasztowej Woli). Zakupów Biblioteka dokonywać będzie u hurtowników przyjeżdżających do Rzeczniowa, w  księgarniach w Radomiu, Iłży i drogą internetową (AZYMUT). Jak co roku kupowane będą książki dla wszystkich grup wiekowych. Nasz księgozbiór wzbogacać będziemy o literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową oraz lektury i podręczniki dla studentów. Wszystkie nowe pozycje systematycznie będą opracowywane – wprowadzane do katalogu elektronicznego i na bieżąco udostępniane.
W związku z dezaktualizacją niektórych pozycji lub ich zniszczeniem bądź zagubieniem, co roku dokonujemy selekcji materiałów. W roku 2008 prace związane z ubytkowaniem będą kontynuowane na bieżąco.
Na prenumeratę czasopism zaplanowaliśmy kwotę ok. 4 tys. zł., prasa będzie zamawiana kwartalnie, w związku z koniecznością wykupienia prenumeraty na poczcie.
Biblioteka swoje zbiory gromadzi, opracowuje a następnie udostępnia. Zatem w 2008 roku będziemy kontynuować tworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów biblioteki; na bieżąco tworzyć katalog elektroniczny pozyskanych nowości oraz uzupełniać katalog kartkowy; kontynuować reklasyfikację zbiorów, wprowadzać sygnatury, kody kreskowe oraz udostępniać czytelnikom nowe książki w jak najkrótszym czasie od ich pozyskania.


UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORUW roku 2008 Biblioteka będzie czynna zgodnie z ustalonymi godzinami otwarcia. Jedynie filie biblioteczne mają planowane przerwy w związku z urlopami wypoczynkowymi pracowników. Systematycznie prowadzona będzie rejestracja czytelników i wypożyczeń oraz dzienna i miesięczna statystyka odwiedzin i wypożyczeń.

Pracownicy wypożyczalni dbać będą o terminowość zwrotów książek poprzez upomnienia listowne, telefoniczne lub osobiste oraz o przestrzeganie regulaminów wypożyczeń.
Nadal będziemy prowadzić rezerwację materiałów własnych.
Nasi użytkownicy mają do dyspozycji katalogi kartkowe w filkiach oraz komputerowy w GiPBP: alfabetyczne, tytułowe i rzeczowe oraz dzięki bezpłatnemu połączeniu z Internetem, możliwość korzystania z baz danych innych bibliotek.
Przez cały rok pracownicy biblioteki dbać będą o księgozbiór (naprawa, obkładanie, zszywanie), udzielać potrzebnych informacji, prowadzić dzienniki pracy i analizy potrzeb czytelniczych.
SIEĆ BIBLIOTECZNA


 • GiPBP Rzeczniów
 • Filia w Grabowcu
 • Filia w Pasztowej Woli

POPULARYZACJA CZYTELNICTWA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY
W roku 2008 Biblioteka będzie kontynuować działania CIL, prezentację wystaw, spotkania autorskie z literatami piszącymi dla dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych. Planujemy prowadzić we wszystkich bibliotekach działania popularyzujące czytanie w ramach akcji:

 • Cała Polska czyta dzieciom,
 • Czytelmanii,
 • Spotkania warsztatowe z wykorzystaniem pedagogiki zabawy.

Nasi najmłodsi czytelnicy będą mogli zetknąć się z literaturą w czasie:

 • ekcji bibliotecznych,
 • Piątkowych spotkań CIL-u,
 • Ferii i wakacji w bibliotece,
 • w trakcie imprez okolicznościowych.WYSTAWY 1. Wystawa Malarstwa Ewy Godziny (luty- marzec)
 2. Rzeczniowianie i ich pasje (maj - czerwiec)
 3. Literatura regionalna (czerwiec – sierpień)
 4. Laureaci Literackiej Nagrody Nobla (wrzesień – październik)
 5. Zbigniew Herbert- życie i twórczość (listopad – grudzień)

Systematycznie będą przygotowywane małe wystawy i fotogazetki (ok. 40 szt.) związane z okrągłymi rocznicami urodzin bądź śmierci pisarzy (zgodnie z kalendarzem rocznic), okolicznościowe (np. związane z działalnością CIL) oraz w związku z aktualnymi świętami. Planujemy prezentować wystawki książek 2 razy w miesiącu (razem będzie ich 24), dla dzieci prezentowane będą książki, plakaty, zdjęcia, czasopisma związane tematycznie z obchodzonymi rocznicami, tematami prowadzonymi w piątki zajęć CIL.Na holu biblioteki kontynuowany będzie INFORMATOR CIL, gdzie zamieszczamy aktualności ze świata literackiego (nominacje i nagrody literackie, informacje o konkursach, wystawach i imprezach kulturalnych, pożegnania z pisarzami).


SPOTKANIA AUTORSKIE

W bieżącym roku planujemy organizację spotkań 3 autorskich dla dzieci i młodzieży.


DZIEŃ DZIECKA Z KSIĄŻKĄ

Jak co roku w Dzień Dziecka w Rzeczniowie odbędzie się dzień otwarty biblioteki. Bibliotekarze będą czytać książki oraz zaproponują wspólną zabawę związaną z poznaną lekturą (konkurs plastyczny, zgaduj-zgadulę, itp.)


„Super Głowy 2008”

Drugi konkurs powiatowy czytelniczy i medialny dla młodzieży gimnazjalnej, poprzedzony zajęciami z przysposobienia bibliotecznego. Konkurs odbędzie się w październiku w GBP w Siennie.


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

W roku bieżącym, przystępując do akcji, będziemy czytać książki na cotygodniowych spotkaniach dla dzieci, czwartki – w Filii Bibliotecznej w Grabowcu, w Filii Bibliotecznej w Pasztowej Woli dwa razy w tygodniu. Czytanie książek będzie kontynuowane również w trakcie akcji cyklicznych: Ferie w Bibliotece, Wakacje z Książką.

 • Rozmowy o książce...” - spotkania dla młodzieży z osobowościami regionu, opowiadającymi o swoich fascynacjach czytelniczych; Spotkanie z dr Cz. Barańskim
 • Wielkanocne zwyczaje wystawa książek „Zaczarowany świat bajek” - zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Pawliczce.
 • „Jestem modny więc czytam” - spotkanie czytelnicze promujące czytanie wśród dzieci i młodzieży w ramach akcji Czytelmanii 2008 .
ZAJĘCIA CZYTELNICZE W BIBLIOTECE

Każdego roku proponujemy najmłodszym czytelnikom szereg imprez związanych z książką. Są to m. in.: głośne czytanie książek, zajęcia plastyczne związane tematycznie z literaturą, konkursy literackie. Uczniowie klas gimnazjalnych zapraszani są na spotkania autorskie, pogadanki o książkach, lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne.


WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Każdego roku proponujemy najmłodszym czytelnikom szereg imprez związanych z książGminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie współpracuje ze szkołami i przedszkolem. Ta współpraca umożliwi nam przeprowadzenie lekcji bibliotecznych, imprez czytelniczych oraz konkursów literackich, a także zorganizowanie wycieczek do biblioteki. Będziemy kontynuować współpracę z Biblioteką Pedagogiczną, Wojewódzką oraz innymi bibliotekami w powiecie. Pracownicy biblioteki będą brali udział w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Warszawie .

 

„SPRAWY ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE”
 

 • Zakończenie porządkowania teczek dokumentów biblioteki
 • Malowanie w Filii w Pasztowej Woli,
 • Analizy i sprawozdania. Przygotowanie analizy rocznej za 2007 r., przygotowanie sprawozdań GUS i dodatkowych dla WBP w Warszawie za 2007 r.„DZIALALNOŚĆ INSTRUKCYJNO- METODYCZNA DLA BIBLIOTEK GMINNYCH W POWIECIE LIPSKIM” 

 • szkolenia
 • instruktaż w czasie wyjazdów
 • pomoc w komputeryzacji
 • dokumentacja wydarzeń społeczno- kulturalnych, politycznych i gospodarczych w postaci bibliografii regionalnej